بررسی اثر دو کلات زیست تخریب پذیر بر افزایش کارایی گیاه استخراجی وتیور گراس در خاک های آلوده به مس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم خاک، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

4 استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

یکی از روش‌های پاک‌سازی خاکهای آلوده به عناصر سنگین استفاده از فناوری گیاه‌درمانی توسط کشت گیاهان بیش انباشتگر در این نوع خاکها می باشد. استفاده از نسل جدید کلاتهای شیمیائی زیست تخریب پذیر علاوه بر افزایش کارائی گیاه درمانی، از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری می کند. وتیورگراس با تبعیت از فناوری تغلیظ زیستی، گزینه مناسبی برای استفاده از نسل جدید کلات کننده ها می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف کلات‌های زیست تخریب پذیر EDDS وMGDA در چهار سطح ( 0 و 1 و2 و 4 میلی‌مول) بر افزایش میزان استخراج مس در سه سطح آلودگی (100 و 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم خاک به انضمام شاهد) توسط گونه گیاهی وتیور Chyrsopogon zizanioides L. انجام شد. غلظت 4 میلی مول کلات MGDA در سطوح مس 0، 100، 200 و 400 باعث شد جذب مس توسط ریشه 1/62، 1/35، 1/58 و 2/09 برابر و در مورد کلات EDDS به ترتیب 1/28، 1/51، 2/09 و 2/34 برابر نسبت به شاهد افزایش یابد. همچنین تیمار 4 میلی مول کلات MGDA به‌ترتیب نسبت مس شاخسار را 1/6، 1/57، 1/55 و 1/35 برابر و در کلات EDDS به ترتیب 1/48، 1/41، 1/49 و 1/72 برابر افزایش داد. مقایسه شاخصه‌های زیستی BCF و TF در سطوح مختلف مس نشان داد میانگین فاکتور تجمع زیستی در تیمار 4 میلی مول کلات EDDS و MGDA به‌ترتیب 51/0 و 37/0 و میانگین فاکتور انتقال 19/0 شود. جمع بندی نتایج حاصله نشان داد گیاه وتیور، توانمندی خاصی در پالایش خاکهای آلوده به مس دارد و کلات EDDS با غلظت 4 میلی‌مول بر کیلوگرم خاک سبب تشدید جذب مس در ریشه و تا حدی افزایش انتقال آن به شاخسار گیاه وتیور می شود، لذا این ترکیب به عنوان یک کلات زیست‌تخریب‌پذیر مناسب در افزایش بازده گیاه استخراجی وتیور در خاک‌های آلوده به مس معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of two biodegradable chelates on Phytoextraction Potential of Chyrsopogon zizanioides in Copper Contaminated Soils

نویسندگان [English]

 • mahdi Ahmadian 1
 • ahmad Golchin 2
 • Parisa Alamdari 3
 • Ghasem Assadian 4
1 Ph.D. Student of Soil Science, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran
2 Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan. Iran
3 Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran
4 Professor Researh, Hamedan agriculture and natural resources center, Areeo., Hamedan, Iran
چکیده [English]

One of the approaches to polluted soils remediation with heavy methals is using hyperaccumolator plants Which is known as phytoextraction technology. The use of a new generation of biodegradable chelate agents in addition to increasing efficiency of phytoremediation, prevent environmental pollution. Vetiver grass with using of phytoextraction technology, is a good option for using the new generation of chelators. The aim of this study was to investigate the effect of different levels of biodegradable chelates EDDS and MGDA at four levels (0, 1, 2 and 4 mmol) on increasing copper extraction at three levels of pollution (100, 200 and 400 ppm) which Was carried out by Vetiver grass (Chyrsopogon zizanioides L.). The use of 4 mmol of MGDA in copper levels of 0, 100, 200 and 400 ppm was increased the uptake of copper by the root 1.62, 1.35, 1.58 and 2.09 times higher than the control. And in the case of EDDS was respectively 1.28, 1.51, 2.09 and 2.34 times either. Also, 4 mmol of MGDA treatment increased the shoot copper by 1.6, 1.55 and 1.55 and 1.35 times and in the case of 4 mmol of EDDS treatment increased 1.48, 1.41, 1.49 and 1.72 times either. Comparison of biological characteristics showed that in different levels of soil copper treatments, Mean contents of bioconcentration factor (BCF) in 4 mmol of EDDS and MGDA were 0.51 and 0.37 respectively, and the mean contents of translocation factor (TF) 0.19 was calculated. The results of this study showed that vetiver has a special ability to remediate copper-contaminated soils and EDDS with a concentration of 4 ppm intensifies the uptake of copper in the roots and some extent increases its transfer to vetiver shoots. Therefore, this biodegradable chelate appropriate to increase the yield of copper extraction vetiver in contaminated soils to be introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soil contamination"
 • Phytoremediation"
 • MGDA &
 • EDDS"
 • : "
 • Chyrsopogon zizanioides"
 • "
 • Copper"