ارزیابی مقایسه‌ای سامانه آبیاری موضعی( حباب‌ساز) و آبیاری سطحی (حوضچه‌ای) درختان نخل: مطالعه موردی منطقه بستک استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش مهندسی آب و مرکز مطالعات خشکسالی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

در سال‌های اخیر به دلیل مواجهه با خشکسالی، بر ترویج کاربرد آبیاری قطره‌ای در سطح کشورتمرکز شده است. با توجه به کمبود منابع آب موجود، کشاورزان نیز به لزوم استفاده از سامانه آبیاری قطره‌ای پی برده‌اند. از این رو هدف این پژوهش ارزیابی فنی و هیدرولیکی عملکرد سامانه آبیاری موضعی (حباب‌ساز) درختان نخل واقع در شهرستان بستک در استان هرمزگان و هم‌چنین مقایسه بهره‌وری آب این روش با روش آبیاری سطحی (حوضچه‌ای) رایج در این منطقه می‌باشد. بدین منظور دو مزرعه برای انجام پژوهش فوق در سطح شهرستان انتخاب گردید و با انداز‌گیری دبی و فشار حباب‌سازها در دو مرحله پارامترهای ارزیابی اندازه‌گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که مقادیر بدست آمده برای راندمان بالقوه کاربرد در چارک پایین و راندمان واقعی کاربرد در چارک پایین PELQ و AELQ که بیانگر عملکرد کلی سیستم آبیاری موضعی (بابلر) می‌باشد در این سامانه در اندازه‌گیری انجام شده در اسفندماه سال 1397، به ترتیب 21/29 و 44/32 و در خرداد ماه سال 1398، به ترتیب 64/32 و 26/36 می باشد بنابراین سیستم آبیاری موضعی بابلر مورد ارزیابی در وضعیت ضعیف قرار دارد. نتایج نشان دادکه در شرایط کنونی بهره برداری از سیستم در باغ مورد نظر با توجه به عدم آموزش بهره‌بردار، عدم حضور مهندس طراح در محل طرح و کسب اطلاعات دقیق از محل اجرای طرح و همچنین نبود نظارت صحیح بر اجرای سامانه آبیاری قطره‌ای عملکرد سامانه در حد قابل انتظار نبوده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Evaluation of localized Irrigation System (Bubbler) and Surface Irrigation (Basin) of Palm Trees: The Case Study of Bastak Region of Hormozgan Province

نویسندگان [English]

  • Rezvan Talebnejad
  • Fariborz Pachang
  • Ali Reza Sepaskhah
Water Engineering Department and Drought Research Center, Faculty of Agriculture, Shiraz University,
چکیده [English]

In recent years, due to drought, it has focused on promoting the use of drip irrigation in the country. Due to the lack of available water resources, farmers have also realized the need to use a drip irrigation system. If the scientific principles in the use, design and operation of these irrigation systems have not been considered thoroughly, this method will not be useful and result in capital loss. Dates are one of the garden products that play an important role in food security and national economy. Hence the purpose of this research is technical and hydraulic evaluation of the performance of localized irrigation system (bubbler) on palm trees located in Bastak city in Hormozgan province and also comparing water productivity of this method with the basin irrigation system, which is common in this area for this purpose, two farms were selected for the above research in the city Evaluation parameters were measured by measuring the flow rate and pressure of the bubblers in two stages. The results of this study showed that the values obtained for potential application efficiency of low quarter and actual efficiency application of low quarter (PELQ and AELQ), which represent the overall performance of the localized irrigation system (bubbler) in the evaluation made on March 2019, was 29.21% and 32.44%, respectively, and in the evaluation conducted on June 2019, was 32.64% and 36.26%, respectively. Bubbler localized irrigation system is evaluated in a poor condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Productivity
  • New irrigation system
  • Application efficiency
  • Exploitation of modern irrigation
  • irrigation system design