اثر مصرف مصرف بیوچار پوسته برنج بر عملکرد، برخی اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) رقم هاشمی و مقدار عناصر پرمصرف و کم‌مصرف در خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

2 دکتری زراعت موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تنکابن، ایران

چکیده

کاربرد همزمان بیوچار و کودهای شیمیایی فناوری نوینی است که ضمن حفظ پایداری در سیستم‌های تولید، دوستداری محیط‌زیست، به افزایش حاصلخیزی خاک، کارایی مصرف کود و در نتیجه به افزایش تولید پایدار برنج کمک شایانی می‌کند. با این حال کاربرد بیوچار و کودهای حاوی روی ندرتاً در کانون توجه بوده است. بنابراین پژوهش مزرعه‌ای حاضر با هدف بررسی اثر مصرف همزمان بیوچار پوسته برنج و روی بر عملکرد برنج رقم هاشمی و خصوصیات شیمیایی خاک به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1398 در مزرعه‌های پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت و ایستگاه تحقیقات برنج تنکابن انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل بیوچار در سه سطح (عدم مصرف، 20 و 40 تن در هکتار) و کود سولفات روی نیز در سه سطح (صفر، 10 و 20 کیلوگرم روی در هکتار) می‌باشند. بیشترین ارتفاع بوته (33/144 سانتی‌متر)، بیشترین تعداد دانه پر در خوشه (65/81 عدد)، حداکثر وزن هزار دانه (با میانگین 37/32 گرم)، بیشترین عملکرد دانه با میانگین 4112 کیلوگرم در هکتار، متعلق به تیمار 40 تن در هکتار بیوچار است. همچنین بیشترین عملکرد دانه با میانگین 2/4220 کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار کاربرد 20 کیلوگرم کود سولفات روی در هکتار (13 درصد افزایش) است. مصرف 40 تن در هکتار بیوچار پوسته برنج به همراه 20 کیلوگرم در هکتار سولفات روی 22 درصد به‌طور معنی‌داری سبب افزایش دو برابری مقدار فسفر قابل‌جذب، 15/43 درصدی مقدار پتاسیم قابل‌جذب و سه برابری مقدار روی قابل‌جذب شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of biochar and Zinc fertilizer co-application on yield and yield components of rice (Oryza Sativa L.) (Hashemi Var.), and soil macro and micro nutrient contents

نویسندگان [English]

  • Shahram MahmoudSoltani 1
  • Abouzar Abbasian 2
1 Assistant Professor, Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension, Rasht, Iran
2 Ph.D. of Agronomy, Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension, Rasht, Iran
چکیده [English]

The co-application of biochar and inorganic fertilizers has been shown a new sustainable and environmentally friendly technology for the improvement of soil fertility, nutrient use efficiency, and rice crop yield. However, the co-application of biochar and zinc has rarely been studied. Therefore, a field study was set up to investigate the effects of rice husk biochar and Zn-fertilizer applications on rice yield and the most important chemical characters of soils through three factors factorial in randomized complete block design with three replication at the research farms of the rice research institute of Iran, Rasht, and Tonekabon on 2019. The experimental treatments were: biochar at three levels (0, 20, and 40 tha-1) and Zinc (0, 10, and 20 kg ha-1). The interaction between biochar and Zn was not significant. The highest plant height (144/33 cm), filled grain per panicle (81.65), 1000 grain weight (32.37 g), and grain yield (4112 kg ha-1) was recorded at 40 tha-1 biochar. Moreover, the maximum grain yield through zinc application by about 4220 kg ha-1 was observed at 20 kg ha-1 Zn sulfate (13% increase compared to control). The co-application of 40 tha-1 biochar of rice husks and 20 kg ha-1 Zn positively significantly increased the available P, K, and Zn by about 2 times, 43.15%, and 3 times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biochar
  • Phosphorous
  • potassium
  • Zinc
  • Local varieties