دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مشارکت بخش خصوصی در طرح های آبی ایران ، چالش ها و راه کارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22059/ijswr.2021.331718.669090

محمد حسن مداحیان؛ محمد مهدی مقدادی


2. اثر کاربرد ورمی کمپوست و بیوچار بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیک کینوا در شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22059/ijswr.2021.329540.669058

علی محکمی؛ نجمه یزدان پناه؛ امیرحسین سعیدنژاد


3. میزان آلودگی کروم کل در آب، خاک و محصولات کشاورزی منطقه میامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

10.22059/ijswr.2022.318694.668929

علیرضا توکلی؛ بهمن یارقلی؛ احمد اخیانی


5. بررسی آزمایشگاهی رفتار هیسترتیک رژیم فوق‌بحرانی بر پارامترهای هیدرولیکی جریان در برابر تنگ‌شدگی گابیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.22059/ijswr.2022.334538.669141

رسول دانشفراز؛ احسان امین وش؛ امیر نجیبی


6. مقایسه مدل ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان به نیترات با مدل عددی سه‌بعدی (مورد مطالعاتی آبخوان دشت ورامین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.22059/ijswr.2022.323930.668975

آرزو نقریان؛ جمال محمدولی سامانی؛ مهدی مظاهری


7. اثرات برگ خرما و بیوچار حاصل از آن بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت علوفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.22059/ijswr.2022.335796.669162

پریا نسیمی؛ احمد کریمی؛ زهرا گرامی


8. روند تکامل خاک در خاک های درجا توسعه یافته در یک زمین نمای کوهستان (مطالعه موردی: روستای باندر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400

10.22059/ijswr.2022.331427.669086

مریم اوسط؛ احمد حیدری


مقاله پژوهشی

10. ارزیابی مدل‌های رگرسیونی چند متغیره در تخمین اجزای تبخیر و تعرق ذرت علوفه‌ای، در شرایط تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1400

10.22059/ijswr.2022.335453.669157

رضا سعیدی


11. بررسی آزمایشگاهی تأثیر شعاع انحنای پیچ آبراهه بر بده ورودی به آبگیرهای دو طرف سرریز با تاج افقی و شیبدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22059/ijswr.2022.336322.669169

لیلا مهردار؛ محمد همتی؛ مهدی یاسی


12. مقایسه کاربرد اکسید آهن، سکوسترین و سولفات آهن در حضور کود دامی و گوگرد بر جذب آهن توسط گیاه سویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22059/ijswr.2022.330307.669070

سیده فاطمه مدنیان؛ رضا خراسانی؛ زهرا قشلاقی


13. تأثیر کاتیونهای کلسیم و آمونیوم بر سرعت رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی در برخی از خاک‌های آهکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22059/ijswr.2022.335544.669164

مرضیه براتی زانیانی؛ علیرضا حسین پور؛ محمدحسن صالحی


15. امکان سنجی طراحی بازار آب با رویکرد ارزش گذاری مشروط (مطالعه موردی: دشت هشتگرد استان البرز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.22059/ijswr.2022.335908.669166

زهره شعبانی روچی؛ سعید یزدانی؛ رضا مقدسی


16. بررسی کارایی گیاه‌بهسازی خاک آلوده به نفت خام با مایه‌زنی خاک با براکی‌باکتریوم موریس و سودوموناس پوتیدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.22059/ijswr.2022.335562.669163

هادی کوهکن؛ محمد صدیق مرتضوی؛ احمد گلچین؛ غلامعلی اکبرزاده چماچایی؛ فرشته سراجی؛ محسن گذری


17. بررسی آزمایشگاهی هیدرودینامیک جریان در آبراهه‌های مرکب پیچان با دیواره سیلاب‌دشت هم‌راستا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

10.22059/ijswr.2022.332406.669104

سبحان مرادی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس


18. تخمین تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از کالیبراسیون خودکار در الگوریتم‌های PY_SEBAL و METRIC در دشت قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.22059/ijswr.2022.333835.669129

محدثه السادات فخار؛ عباس کاویانی


مروری

19. مبانی رویکرد همبست منابع، همبست آب- انرژی- غذا و مقایسه آن با مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب (IWRM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.22059/ijswr.2022.335009.669150

اتنا میرزائی؛ بهرام ثقفیان؛ علی میرچی


مقاله پژوهشی

20. پیش‏ بینی رخداد بارش‏ سنگین منطقه‌ای در جنوب غربی ایران با استفاده از متغیرهای همدیدی و روش‌های داده‏ کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.22059/ijswr.2022.338036.669197

کوکب شاهقلیان؛ جواد بذرافشان؛ پرویز ایران نژاد


21. ارزیابی کیفیت آب رودخانه کارون برپایه شاخص‌های IRWQI و WAWQI در دو ایستگاه ملاثانی و اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.22059/ijswr.2022.333148.669115

کامله آقاجانلو؛ احسان حاجی زاده؛ سحر آریایی زاده


22. بررسی ارتباط بین ضریب زبری با میزان برداشت و رسوب‌گذاری در خاک شخم خورده به کمک شبیه سازی باران در فلوم آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/ijswr.2022.335635.669159

زهرا گرامی؛ احمد کریمی؛ محمود عرب خدری؛ حسین اسدی


23. ارزیابی و آینده‌نگری تغییرات زمانی و مکانی شوری خاک با استفاده ازمدل ترکیبیCA-Markov در مناطق خشک (مطالعه موردی: دشت میناب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22059/ijswr.2022.328726.669048

حامد اسکندری دامنه؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ حسین آذرنیوند؛ علی اکبر براتی


24. تاثیر کود دامی و تنش کم آبی بر جذب عناصر غذایی و برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی در گیاه کاسنی (Cichorium intybus L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22059/ijswr.2022.332752.669108

سعید حیدرزاده؛ امیر رحیمی؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه؛ رضا امیرنیا؛ رقیه واحدی


25. برآورد نیاز آبی، ضریب گیاهی و بهره‌وری آب انگور در دو سیستم کشت داربستی و خزنده در منطقه ملکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22059/ijswr.2022.332235.669100

امید عروجیان مشهدی؛ سید مجید میرلطیفی*؛ حسین دهقانی سانیج


26. کاربرد نقشه برداری رقومی در پهنه بندی ذارت اولیه و برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به منظور مدیریت بهینه حوزه های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دامغانرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22059/ijswr.2022.333013.669113

علی اصغر ذوالفقاری؛ مهین خسروی؛ سید حسن کابلی؛ حیدر غفاری


27. اثر آبیاری با آب شور بر روی عملکرد عدس، در مقایسه با شرایط غیرشور کشت دیم (در قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1400

10.22059/ijswr.2022.337112.669180

رضا سعیدی


28. ارزیابی سامانه نمک‌زدایی غشایی خورشیدی (PV-RO)، مطالعه موردی: روستاهای حومه استان فارس، شهرستان شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1400

10.22059/ijswr.2022.336067.669168

شهداد کامفیروزی؛ رضوان طالب نژاد


29. بررسی تأثیر انحراف جزئی دستگاه سرعت سنج صوتی بر مقادیر اندازه گیری شده جریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22059/ijswr.2022.327671.669037

محمدرضا مداحی؛ مجید رحیم پور


30. تأثیر تراکم بوته و قارچ مایکوریزا بر روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین نخود تحت شرایط آبیاری تکمیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22059/ijswr.2022.337967.669194

سلمان مقامی مهر؛ حمید دهقان زاده؛ علیرضا فلاح نصرت آباد؛ کریم نوزاد نمینی


31. استفاده از مدل‌های سینتیک و همدمای خطی و غیرخطی در ارزیابی کارایی حذف سرب از محلول های آبی با استفاده از زغال‌های زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22059/ijswr.2022.333585.669124

هدیه بهنام؛ احمد فرخیان فیروزی


32. تحلیل حساسیت تبخیرتعرق مرجع به پارامترهای هواشناسی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک استان یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22059/ijswr.2022.338161.669199

بیتا مروج الاحکامی؛ نیاز علی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته؛ سیدنرگس حسینی


مقاله پژوهشی

34. ارزیابی حریم کیفی چشمه با رویکرد تلفیق شاخص آسیب‌پذیری VESPA و روش MDHT (منطقه مورد مطالعه: چشمه‌های کارستی در حوضه سد سیمره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.22059/ijswr.2022.334823.669145

فرزانه جان محمدی؛ رکسانا موگوئی؛ حمید کاردان مقدم


35. به‌گزینی الگوی کشت با بکارگیری اولویت‌های تناوب کشت و استفاده از مدل AquaCrop با هدف حداکثرسازی سود اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.22059/ijswr.2022.327658.669040

نسرین صراف‌زاده؛ کامران داوری؛ علی نقی ضیایی؛ حسین انصاری


36. بررسی اثر بیوچار بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک، شاخص تنش آبی و عملکرد گندم در خاک لوم شنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.22059/ijswr.2022.337513.669188

حسن اصولی؛ احمد کریمی؛ حسین شیرانی؛ سید حسن طباطبایی


37. بررسی مدل های همدمای جذب و مدل‌های سینتیکی در حذف کادمیوم از آبهای آلوده توسط رس، زغال زیستی و کمپلکس آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.22059/ijswr.2022.333498.669121

سروش سلیمانیان؛ زهرا گنجی نوروزی؛ وجیهه درستکار؛ محمدهادی موحدنژاد؛ ماشالله رضاکاظمی


38. ارزیابی اقلیم آینده بر هیدرولوژی حوزه آبخیز قره‌سو با رویکرد همادی نمودن مدل‌های گردش عمومی جو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.22059/ijswr.2022.330498.669074

سجاد قاسم زاده؛ فاطمه رجائی


39. برآورد نیاز آبی زیست محیطی و تراز اکولوژیک تالاب پریشان با هدف انتقال آب از سد نرگسی و احیای تالاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22059/ijswr.2022.337853.669191

کامران رضایی توابع؛ سحر طبیبیان؛ بهاره صمدی کوچکسرایی؛ مسعود باقرزاده کریمی؛ پوریا غلامزاده


مروری

40. مرور و ارزیابی نظریه‌ها و مدل‌های تجربی پایداری وسایل نقلیه در سیلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22059/ijswr.2022.337500.669186

ریحانه گلمحمدی؛ علیرضا شکوهی لنگرودی


مقاله پژوهشی

41. مدل‌سازی عددی تأثیر شکل پایه‌های پل بر روی تنش برشی بستر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22059/ijswr.2022.322331.668967

حمید فتاحی؛ میرعلی محمدی


42. مقایسه دو مدل رفتاری خاک غیراشباع در تحکیم استاتیکی جهت بررسی تغییرات حجم و درجه اشباع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22059/ijswr.2022.336573.669170

میثم زرین فر


43. کاربرد ویناس و اسید هیومیک بر قابلیت دسترسی پتاسیم خاک و عملکرد نیشکر در شرایط کمبود عناصر پرمصرف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22059/ijswr.2022.334952.669155

سیده زهرا جعفری نایینی؛ علیرضا جعفرنژادی؛ کامران محسنی فر؛ تیمور بابائی نژاد؛ علی غلامی


مروری

44. ازتوباکتر به عنوان یک کود زیستی محرک رشد گیاه برنج (Oryza sativa L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.22059/ijswr.2022.337184.669182

حسینعلی علیخانی؛ شایان شریعتی؛ حسن اعتصامی؛ علیرضا فلاح نصرت‌آباد


مقاله پژوهشی

45. ارزیابی تاثیر عملیات نامناسب تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی بر کیفیت حاصلخیزی خاک‌های شالیزاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22059/ijswr.2022.337268.669187

ناصر دواتگر*؛ مریم شکوری؛ بهاره دلسوز خاکی؛ محمدرضا یزدانی


46. بررسی نیمرخ های سرعت در رودخانه های دارای توده گیاهی مستغرق در بستر و نیمه مستغرق در ساحل (مطالعه موردی: رودخانه های استان فارس و بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22059/ijswr.2022.338910.669206

مسعود نادری؛ حسین افضلی مهر؛ ایوب دهقان؛ علی اکبر امینی


47. تحلیل اثربخشی سناریوهای احیای آبخوان مشهد با استفاده از مدلسازی پویایی سیستم‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22059/ijswr.2022.338863.669205

حامد مازندرانی زاده؛ سکینه کوهی


48. ارزیابی دقت پایگاه داده ECMWF در پیش‌بینی داده‌های اقلیمی و پایش خشکسالی حوزه آبریز قره چای استان مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

10.22059/ijswr.2022.340295.669227

زهرا سادات حسینی؛ مه نوش مقدسی؛ شهلا پایمزد


49. بررسی آزمایشگاهی تاثیر هندسه و ابعاد بلوک‌های میانی حوضچه آرامش بر مشخصات پرش هیدرولیکی در پایین‌دست شوت صاف و پلکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

10.22059/ijswr.2022.339653.669219

رسول دانشفراز؛ امیر قادری؛ شهرام رجبی


50. بررسی اثرات احداث سد شیرین‌دره بر کشاورزان ساکن در اراضی تحت پوشش ایستگاه‌های پمپاژ حاشیه رودخانه اترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22059/ijswr.2022.330866.669081

خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ محسن عادلی ساردوئی؛ سارا مخت


51. ارزیابی خصوصیات و تکامل هیدروژئوشیمیایی آبخوان مشهد-چناران با مدل سازی ژئوشیمیایی معکوس در Phreeqc

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22059/ijswr.2022.339569.669218

حسین محمدزاده؛ جواد حسین زاده؛ سعیده سامانی


52. تعیین الگوهای زهکشی جریان با استفاده از روش درخت فرکتال (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز زرینه‌رود در استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22059/ijswr.2022.339885.669221

هادی ثانی خانی؛ بابک امیرعطایی


53. تثبیت کادمیوم در خاک آلوده با استفاده از نانوبیوچار و نانوبیوچار اصلاح شده با آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22059/ijswr.2022.337907.669193

ندا مرادی؛ عبدالامیر معزی؛ شیلا خواجوی شجاعی؛ پردیس خاجی


54. تلفیق مدل بارش-رواناب مفهومی Sacramento و داده‌های بازتحلیل شده مدلهای جهانی برای شبیه‌سازی رواناب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22059/ijswr.2022.339096.669208

ملیحه بایرامی؛ اصغر عزیزیان


55. بررسی تأثیر زمان بر کاربرد بیوچار حاصل از کاه و کلش برنج بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک لوم رسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22059/ijswr.2022.338692.669203

فاطمه طادی بنی؛ احمد کریمی؛ حسن اصولی


56. تاثیر کاربرد روی و آهن کلات شده با اسید آمینه گلایسین بر عملکرد و ترکیب عناصر پر مصرف و کم مصرف در اندام‌های مختلف هوایی برنج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22059/ijswr.2022.337158.669181

شهرام محمود سلطانی؛ مریم حسینی چالشتری؛ کبری تجددی طلب رشتی؛ حسن شکری واحد؛ مریم شکوری کتیگری


57. هیومیفیکاسیون لیگنایت در فاز جامد جهت فعال‌سازی ترکیبات نیترو-هیومیکی از طریق اکسیداسیون ازن: ارزیابی عملکرد هیومیفیکاسیون و تبدیل نیتروژن در فرآیند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.22059/ijswr.2022.340128.669223

احسان سرلکی؛ محمد حسین کیان مهر؛ علی ماشاء‌الله کرمانی


58. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر ایجاد پلکان بر روی تندآب بر تغییرات آب‌شستگی موضعی در پایین‌دست پرتاب‌کننده جامی شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22059/ijswr.2022.341492.669243

امیر رجائی؛ محمدحسین امید؛ مهدی اسمعیلی ورکی


مروری

59. بررسی ارتباط میان تالاب مصنوعی و سلول سوختی میکروبی برای افزایش حذف آلاینده‌ها و تولید برق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22059/ijswr.2022.337345.669183

هدی کهریزی؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره


مقاله پژوهشی

60. بررسی تاثیر زمان تماس، نوع عصاره‌گیر و نسبت خاک به عصاره‌گیر در اندازه گیری مقدار گچ به روش استون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.22059/ijswr.2022.332920.669111

کریم شهبازی؛ مصطفی مارزی؛ لیلا اسماعیل زاده؛ مهدی بهشتی


61. مطالعه هیدرولیک جریان در خلیج میانی با استفاده از مدل عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22059/ijswr.2022.339124.669209

فاطمه زهرا اسدی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ امیر احمد دهقانی؛ اسماعیل کردی