کلیدواژه‌ها = محیط متخلخل
بررسی کمی ویژگی‌های هندسی خلل و فرج خاک با استفاده از روش رنگ آمیزی فلورسنت

دوره 49، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 195-206

10.22059/ijswr.2018.234576.667689

احمد حیدری؛ آیدا بخشی خرمدره؛ محمدحسین محمدی


مطالعه آزمایشگاهی هیدرولیک جریان و پایداری شیب پایین‏دست در بندهای سنگریز

دوره 43، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 161-170

10.22059/ijswr.2012.25052

فرزانه قادری نسب گروهی؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ محمدهادی داودی