کلیدواژه‌ها = پوشش گیاهی
تأثیر پوشش گیاهی صلب بر نرخ انتقال رسوب در سواحل

دوره 52، شماره 8، آبان 1400، صفحه 2155-2168

10.22059/ijswr.2021.325233.668994

گلناز میرزاخانی؛ الهام قنبری عدیوی؛ روح اله فتاحی


بررسی آزمایشگاهی اثر پوشش گیاهی صلب غیر مستغرق بر انتقال اندازه حرکت در طول کانال مرکب به روش اندازه‌گیری مستقیم

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 439-450

10.22059/ijswr.2021.313776.668803

فواد مطوری؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی