کلیدواژه‌ها = کانال آبیاری
تأثیر شوری آب منفذی و ماسه بادی بر مقاومت تک محوری و مدول الاستیسیته خاکهای رسی

دوره 51، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 641-658

10.22059/ijswr.2019.289980.668339

سارا صمیم نیا؛ امیر ناصرین؛ مهدی دریایی؛ احمد جعفری؛ محمد رضا انصاری


توسعه و آزمون مدل ریاضی سرریز لولایی خودکار با منطق PID

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 87-94

10.22059/ijswr.2012.24976

محمد جواد منعم؛ زینب حسین زاده