کلیدواژه‌ها = جنگل تصادفی
مدل‌سازی پایداری خاکدانه‌های خیس بر اساس جنگل تصادفی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1403

10.22059/ijswr.2024.376443.669712

ساناز منور سابق؛ داود زارع حقی؛ سعید صمدیان فرد؛ حسین رضائی


ارزیابی سه روش داده‌کاوی برای تخمین تبخیرتعرق مرجع در استان زنجان

دوره 53، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2739-2757

10.22059/ijswr.2023.352890.669419

آزاده صداقت؛ نیاز علی ابراهیمی پاک*؛ آرش تافته؛ سیدنرگس حسینی