کلیدواژه‌ها =
مطالعه پذیرفتاری مغناطیسی در برخی خاک‏های اکوییک و غیراکوییک استان فارس

دوره 41، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 147-159

حمیدرضا اولیائی؛ ابراهیم ادهمی؛ عبدالکریم اجرائی؛ مهدی نجفی قیری؛ مجید رجائی


‌بررسی تاثیر شیب بر جریان‌های ثانویه در مقاطع مرکب با استفاده از مدل دو بعدی مومنتم در عرض

دوره 41، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 169-177

کاوه بیجاد؛ صلاح کوچک زاده؛ سیدعلی ایوب زاده