کلیدواژه‌ها = آسیب‌پذیری
ارزیابی آسیب‌پذیری تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با ترکیب دو شاخصDRASTIC و WRASTIC

دوره 54، شماره 11، بهمن 1402، صفحه 1715-1732

10.22059/ijswr.2023.356270.669463

ناصر عسکربیوکی؛ احمد شرافتی؛ حمید کاردان مقدم


بررسی و آنالیز مدل آسیب‌پذیری آبخوان با استفاده از توابع متعامد تجربی و تحلیل خوشه‌ای

دوره 47، شماره 3، آبان 1395، صفحه 637-647

10.22059/ijswr.2016.59333

عمار حبیبی کندبن؛ رزگار عرب زاده؛ افشین اشرف زاده