کلیدواژه‌ها = حوضچه آرامش
بررسی اثر دیواره‌های انتهایی لبه تیز بر جهش هیدرولیکی در مقطع ذوزنقه

دوره 39، شماره 1، اسفند 1388

مجید خورشیدی؛ محمدحسین امید؛ عبدالحسین هورفر