نویسنده = انصاری قوجقار، محمد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی روشی جدید جهت محاسبه دبی عبوری در سرریزهای خطی مورب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22059/ijswr.2020.312976.668788

کاظم اله دادی؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی؛ مهدی بهداروندی عسکر


2. بررسی آزمایشگاهی اثر پوشش گیاهی صلب غیر مستغرق بر انتقال اندازه حرکت در کانال مرکب به روش اندازه‌گیری مستقیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

10.22059/ijswr.2021.313776.668803

فواد مطوری؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی