نویسنده = علی نقی ضیائی
شبیه‌سازی عددی توزیع رسوب در حوضچه رسوب‌گیر گردابی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 213-226

10.22059/ijswr.2020.312577.668778

صارم نوروزی؛ علی نقی ضیائی