نویسنده = حسین انصاری
توسعه یک سامانه تصمیم‌یار چند معیاره برای تخصیص منابع آب یک حوضه آبریز مطالعه موردی )سامانه انتقال آب مازندران-گلستان(

دوره 50، شماره 8، دی 1398، صفحه 2085-2097

10.22059/ijswr.2019.277053.668146

نصرت اله اسدی؛ کامران داوری؛ حسین انصاری؛ علی نقی ضیایی؛ علیرضا فریدحسینی


مقایسه تغذیه آب زیرزمینی در آبیاری بارانی و شیاری در یک مزرعه کشاورزی با استفاده از مدل‌سازی ناحیه غیر اشباع

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 147-158

10.22059/ijswr.2016.57987

الهام بیک زاده؛ علی نقی ضیایی؛ حسین انصاری؛ راضیه لک؛ محسن زکی