نویسنده = محبوب صفاری
بررسی وضعیت کمّی و شاخص‌های آلودگی برخی عناصر آلاینده در خاک‌های سطحی، متأثر از سد باطله معدن (مطالعه موردی: معدن مس چهارگنبد)

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 421-437

10.22059/ijswr.2021.313579.668800

محبوب صفاری؛ سید مرتضی موسوی راد؛ محمدجواد حسنی؛ محمدصادق غضنفری مقدم؛ مرجان شاکری؛ نجمه نظری