نویسنده = مجتبی شوریان
سازگاری با شرایط تغییر اقلیم در حوضه آبریز مارون

دوره 53، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2533-2549

10.22059/ijswr.2022.346850.669336

مصطفی میرمهدی؛ مجتبی شوریان؛ احمد شرافتی