نویسنده = عطااله خادم الرسول
ارزیابی اثر مدیریت‌های زراعی و حفاظتی بر جریان‌های سطحی و بار رسوب با استفاده از مدل ArcSWAT -مطالعه موردی: حوضه آبریز دشت بزرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

10.22059/ijswr.2023.352402.669409

لیدا واصل؛ احمد فرخیان فیروزی؛ عطااله خادم الرسول