نویسنده = عبدالرضا ظهیری
مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت آبگیری مخازن نگهداشت سیل در جریان غیرماندگار

دوره 53، شماره 10، دی 1401، صفحه 2311-2331

10.22059/ijswr.2022.345528.669314

عبدالرضا ظهیری؛ مرجان پارس مهر؛ محمد بی جن خان؛ امیر احمد دهقانی


مدل‌سازی شبه دوبعدی هیدرولیک جریان و بار بستررودخانه زارم‌رود

دوره 52، شماره 7، مهر 1400، صفحه 1853-1868

10.22059/ijswr.2021.322917.668954

مرتضی نبی زاده ولوکلائی؛ عبدالرضا ظهیری؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی


بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر نواحی فرم بستر خیزاب-‌چالاب بر جابجایی آلودگی در رودخانه‌های با بستر شنی

دوره 52، شماره 4، تیر 1400، صفحه 1025-1040

10.22059/ijswr.2021.315188.668831

محمد میرناصری؛ علیرضا عمادی؛ عبدالرضا ظهیری؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی