نویسنده = منوچهر فتحی مقدم
بررسی اثر شیب ساحل بر میرایی امواج منفرد شکنا در سواحل با پوشش گیاهی

دوره 49، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 111-123

10.22059/ijswr.2018.221628.667585

علی معتمدی نژاد؛ منوچهر فتحی‌مقدم


بررسی فشارهای دینامیکی ناشی از برخورد جتهای قائم دایره ای آزاد به سطح زبر در زوایای مختلف

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 701-710

10.22059/ijswr.2016.59977

منوچهر فتحی مقدم؛ سجاد کیانی؛ بابک لشکرآرا؛ ماهر عبیداوی