نویسنده = منوچهر فتحی مقدم
تعداد مقالات: 3
2. بررسی اثر شیب ساحل بر میرایی امواج منفرد شکنا در سواحل با پوشش گیاهی

دوره 49، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 111-123

10.22059/ijswr.2018.221628.667585

علی معتمدی نژاد؛ منوچهر فتحی‌مقدم


3. بررسی فشارهای دینامیکی ناشی از برخورد جتهای قائم دایره ای آزاد به سطح زبر در زوایای مختلف

دوره 47، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 701-710

10.22059/ijswr.2016.59977

منوچهر فتحی مقدم؛ سجاد کیانی؛ بابک لشکرآرا؛ ماهر عبیداوی