نویسنده = علیرضا علی محمدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر پوسته‌های زیستی بر تبخیر و پویایی آب در محیط خاک

دوره 51، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1255-1264

10.22059/ijswr.2020.292760.668400

جلیل کاکه؛ منوچهر گرجی؛ محمّدحسین محمّدی؛ حسین اسدی؛ فرهاد خرمالی؛ محمد سهرابی


2. ارزیابی کمی کیفت خاک در کاربری های مختلف در بخشی از اراضی جنوب شرق قزوین

دوره 48، شماره 5، بهمن و اسفند 1396، صفحه 941-950

10.22059/ijswr.2017.127498.667256

منوچهر گرجی؛ جلیل کاکه؛ علیرضا علی محمدی