نویسنده = اصغر عزیزیان
ارزیابی عملکرد روش پردازش تصویر در تخمین ضریب زبری مانینگ در لایه سطحی بستر رودخانه‌ها

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 711-722

10.22059/ijswr.2016.59978

فرزام حسن نژاد شریفی؛ امیر صمدی؛ اصغر عزیزیان قطار