نویسنده = بزرگ حداد، امید
تعداد مقالات: 6
2. طراحی دوهدفه شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از NSGA-II در دشت اشتهارد

دوره 47، شماره 2، مرداد و شهریور 1395، صفحه 345-354

10.22059/ijswr.2016.58339

فهیمه میرزائی ندوشن؛ امید بزرگ حداد؛ مجید خیاط خلقی


4. استفاده از توابع چندشرطی در حوزه مدیریت مخزن در شرایط تغییر اقلیم

دوره 45، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 397-404

10.22059/ijswr.2014.52592

پریسا سادات آشفته؛ امید بزرگ حداد


5. استخراج قواعد بهره‌برداری از مخزن تحت تأثیر تغییر اقلیم

دوره 45، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 113-121

10.22059/ijswr.2014.51613

پریسا سادات آشفته؛ امید بزرگ حداد


6. ارزیابی تقابلات بین نوسانات طبیعی اقلیم و فعالیت‌های بشری بر رواناب

دوره 45، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 103-112

10.22059/ijswr.2014.51176

پریسا سادات آشفته؛ امید بزرگ حداد