نویسنده = کوچک زاده، صلاح
تعداد مقالات: 6
1. مدل‌سازی عددی جریان عبوری از دریچه‌های کشویی در تمام دامنه استغراق

دوره 49، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 583-596

10.22059/ijswr.2018.233247.667679

محمدعلی قویدل؛ صلاح کوچک زاده؛ محمد بی جن خان


2. جریان غیرماندگار در سرریز‌ لبه‌تیز مثلثی واقع در انتهای یک مخزن

دوره 48، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 503-514

10.22059/ijswr.2017.213394.667519

فیروز قاسم زاده؛ صلاح کوچک زاده


3. اثر شیب در معادلات مرتبه بالا یک‌بعدی: آزمون آزمایشگاهی و کاربرد در تولید منحنی‌های سنجه

دوره 45، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 29-35

10.22059/ijswr.2014.51168

الهام درویشی؛ صلاح کوچک زاده؛ جان فنتون؛ عبدالحسین هورفر


4. ‌بررسی تاثیر شیب بر جریان‌های ثانویه در مقاطع مرکب با استفاده از مدل دو بعدی مومنتم در عرض

دوره 41، شماره 2، بهمن و اسفند 1389، صفحه 169-177

کاوه بیجاد؛ صلاح کوچک زاده؛ سیدعلی ایوب زاده


5. اثر آستانه لبه پهن بر روی مشخصات جهش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش واگرا

دوره 41، شماره 1، مرداد و شهریور 1389

امیر گرد نوشهری؛ محمدحسین امید؛ صلاح کوچک زاده


6. بهبود طراحی مدول‌ تیغه‌ای بر اساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی سازه‌ها

دوره 40، شماره 2، بهمن و اسفند 1388

محمد بی جن خان؛ صلاح کوچک زاده؛ عبدالحسین هورفر