نویسنده = زمردیان، سید محمد علی
تعداد مقالات: 6
2. بررسی مقاومت برشی خاک تثبیت یافته با روش میکروبیولوژی

دوره 48، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 737-748

10.22059/ijswr.2017.214313.667526

سید محمد علی زمردیان؛ حمیده غفاری


3. بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل

دوره 48، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 879-890

10.22059/ijswr.2017.213498.667521

سید محمد علی زمردیان؛ حمیده غفاری؛ زهرا قاسمی


4. تأثیر نانورس بر فرسایش داخلی در سدهای خاکی

دوره 48، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 187-194

10.22059/ijswr.2017.61352

سید محمد علی زمردیان؛ شبنم مغیث پور


5. تأثیر توأم طوق و کابل بر عمق آب‌شستگی اطراف گروه‌پایه‌های پل در قوس رودخانه‌ها

دوره 45، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-10

10.22059/ijswr.2014.51166

سید محمد علی زمردیان؛ مجتبی عقلی


6. اصلاح خاک‌های متورم‌شونده به روش الکترواسمزی

دوره 44، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 151-162

10.22059/ijswr.2013.50060

سید محمد علی زمردیان؛ خلیل خرد