نویسنده = عبدالحسین هورفر
تعداد مقالات: 4
1. ارائه مدلی نوین و یکپارچه به منظور ارزیابی ریسک خشکسالی منطقه ای

دوره 43، شماره 2، مرداد و شهریور 1391، صفحه 123-128

10.22059/ijswr.2012.25048

حمید بابایی؛ عبدالحسین هورفر؛ شهاب عراقی نژاد


2. اثر نرخ کرنش بر تغییرات فشار آب منفذی در آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت

دوره 41، شماره 1، مرداد و شهریور 1389

حجت احمدی؛ حسن رحیمی؛ عباس سروش؛ عبدالحسین هورفر


3. بررسی اثر دیواره‌های انتهایی لبه تیز بر جهش هیدرولیکی در مقطع ذوزنقه

دوره 39، شماره 1، بهمن و اسفند 1388

مجید خورشیدی؛ محمدحسین امید؛ عبدالحسین هورفر


4. بهبود طراحی مدول‌ تیغه‌ای بر اساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی سازه‌ها

دوره 40، شماره 2، بهمن و اسفند 1388

محمد بی جن خان؛ صلاح کوچک زاده؛ عبدالحسین هورفر