نویسنده = رفاهی، حسینقلی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی قابلیت داده‌های سنجنده LISS_III جهت تهیه نقشه خاک‌های تحت تاثیر املاح در بخشی از دشت قزوین

دوره 41، شماره 1، مرداد و شهریور 1389

مارال خدادادی؛ محمد صادقی؛ حسینقلی رفاهی؛ علی اکبر نوروزی؛ احمد حیدری؛ فریدون سرمدیان


2. عوامل موثر بر شکل‌گیری خندق در زیر حوضه‌های نویز و حاشان با استفاده ازسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 41، شماره 1، مرداد و شهریور 1389

امیر رئیسی نشاط؛ فریدون سرمدیان؛ حسینقلی رفاهی؛ منوچهر گرجی