نویسنده = رحیمی، حسن
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیر وجود گچ و آبشویی آن بر ویژگی های مقاومتی خاک رسی

دوره 41، شماره 2، بهمن و اسفند 1389، صفحه 251-256

سمانه کارگر؛ علی رئیسی؛ حسن رحیمی


2. اثر نرخ کرنش بر تغییرات فشار آب منفذی در آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت

دوره 41، شماره 1، مرداد و شهریور 1389

حجت احمدی؛ حسن رحیمی؛ عباس سروش؛ عبدالحسین هورفر


3. قابلیت کاربرد پوسته برنج به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی

دوره 40، شماره 1، بهمن و اسفند 1388

کامی کابوسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حسن رحیمی


4. کنترل تورم خاک در زیر پوشش کانالها با استفاده از سیکل های تر و خشک شدن

دوره 40، شماره 1، بهمن و اسفند 1388

مریم ابراهیمی رستمی؛ حسن رحیمی