نویسنده = حسن رحیمی
بررسی تأثیر وجود گچ و آبشویی آن بر ویژگی های مقاومتی خاک رسی

دوره 41، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 251-256

سمانه کارگر؛ علی رئیسی؛ حسن رحیمی


اثر نرخ کرنش بر تغییرات فشار آب منفذی در آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389

حجت احمدی؛ حسن رحیمی؛ عباس سروش؛ عبدالحسین هورفر


قابلیت کاربرد پوسته برنج به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی

دوره 40، شماره 1، اسفند 1388

کامی کابوسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حسن رحیمی